HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BĄGARCIE.

 

      Pierwsze wzmianki na temat szkoły we wsi Bągart pochodzą z protokołu wizytacji kanonicznej z 1716 roku. Wynika z niej, że szkoła została zbudowana przez chłopów ze wsi Bągart i  Brudzędy z polecenia wojewody Piotra Kczewskiego i była szkołą parafialną. Jednakże 20 grudnia 1794 roku budynek szkoły wraz z kościołem i przylegającymi zabudowaniami spłonął. Kościół odbudowano w 1797 roku, a szkołę dopiero w 1815. Od 1834 roku na terenie wsi Bągart istniały dwie szkoły: katolicka i luterska.

Od 1854 roku w Bągarcie funkcjonowała szkoła rządowa i wszystkie dzieci w wieku od 7 do 14 lat miały obowiązek do niej uczęszczać.

      Budynek szkoły, przed którą się obecnie znajdujemy, został wybudowany w 1932 roku z przeznaczeniem na szkolę niemiecka, w której utworzono jedną klasę katolicką i cztery protestanckie. Był to budynek jak na przedwojenne czasy oraz szkołę wiejską okazały, z dużą ilością sal lekcyjnych i zapleczem sanitarnym. II wojna światowa przerwała działalność placówki. Po wojnie ,gdy Bągart znalazł się w granicach Ziem Odzyskanych, rozpoczęła w tym budynku swoja działalność placówka polska-miało to miejsce w lutym 1946 roku. Do 1949 roku była to niepełna szkoła 3-klasowa, a następnie pełna szkoła 7-klasowa. Jednocześnie z ustaleniem obowiązkowej 7-klasowej szkoły na wsiach zapoczątkowano tworzenie systemu szkół zbiorczych tj. takich ,do których przechodzą uczniowie ze szkół realizujących program pierwszych czterech klas szkoły podstawowej. Taką placówką była szkoła w Bągarcie, bowiem do klasy V przechodzili uczniowie z dwóch pobliskich 4-klasowych szkół: SP w Jankowie odległej o 3 km oraz SP w Jasnej oddalonej o 7 km od Bągartu. Utworzenie z SP w Bągarcie pełnej szkoły podstawowej wiązało się z dobra bazą lokalowa jak na ówczesne czasy oraz większą liczbą zatrudnionych nauczycieli. Jednocześnie po wojnie chcąc zlikwidować problem analfabetyzmu, zaczęto rozbudowę szkolnictwa dla pracujących. 1 listopada 1949 roku uruchomiono kurs nauki początkowej dla dorosłych, na który uczęszczało 20 osób. W styczniu 1964 roku również w SP Bągart zorganizowano kursy dokształcające dla dorosłych. W wyniku kolejnej reformy oświatowej w roku szkolnym 1966/67 w Bągarcie powstała 8-klasowa szkoła podstawowa. Od roku 2000 Szkoła Podstawowa w Bągarcie jest szkołą 6-klasową. Wróćmy jednak do powojennej historii szkoły i początku jej działania jako polskiej placówki. Oto jak opisywał budynek  szkolny jej pierwszy kierownik p. Strzyżewski: „Pracę rozpoczęto w dość trudnych warunkach. Dotkliwy brak podręczników jak i pomocy naukowych stawały się dominującymi trudnościami w koordynacji rozkładu materiału jak też jego realizacji. Budynek szkolny zastano w fatalnym stanie. Brak ram okiennych, szyb i drzwi nadawał okazałemu budynkowi wygląd bezpański i zaniedbany. Od razu przystąpiono do remontu szkoły. Istotną role przy odnawianiu budynku stanowiła pomoc rodziców. Pierwszy generalny remont odbył się w okresie wakacyjnym poprzedzającym rok szkolny 1950/51. Obejmował prace zduniarskie, stolarskie i murarskie. 6 grudnia 1951 r. uruchomiono w szkole centralne ogrzewanie, którego fundatorem był Zakład Rolny w Jasnej. Pomimo tych prac budynek nadal wymagał remontu. Borykając się z trudnościami finansowymi większość prac remontowych wykonywali sami nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Tak oto te trudności opisywał ówczesny kierownik szkoły: „Większość remontów budynku szkolnego musi szkoła wykonać we własnym zakresie wciągając do tego grono nauczycielskie, komitety rodzicielskie i opiekuńcze. W związku z tym młodzież i nauczyciele remontują płot, a komitet rodzicielski rozbiera dom rozwalony przygotowując dachówkę do reperacji dachu na szkole.

Do 1971 roku remonty przeprowadzano doraźnie. W tymże roku dokonano gruntownego remontu budynku. W trakcie prac remontowych prowadzonych w czasie roku szkolnego, lekcje odbywały się w Klubie Rolnika oraz częściowo w szkole. Kolejnych większych remontów dokonano w roku szkolnym 1993/94. W  latach ostatnich i w czasie obecnym również prowadzone są prace mające na celu poprawę warunków funkcjonalnych i estetycznych szkoły. Należy zauważyć , że budynek szkolny w Bągarcie od czasu powstania generalnie nie zmienił wyglądu zewnętrznego zachowując zasadę funkcjonalności. w roku 2001 w szkole reaktywowano i wyposażono kuchnię wraz ze stołówką,  w 2002 r. utworzono, a następnie  doposażono pracownię komputerową. W następnych latach wymieniono drzwi frontowe oraz okna. Budynek szkolny ma nową elewację. Wewnątrz budynku przeprowadza się wg potrzeb prace malarskie oraz drobne remonty. W roku szkolnym 2012/13 na cele świetlicy szkolnej zaadaptowano znajdujące się na parterze mieszkanie prywatne.

   Zmienia się też otoczenie szkoły. W roku szkolnym 1978/79 powstało boisko szkolne z nawierzchnią asfaltową, a w roku 2008 położono polbruk przed szkołą. Powstały również 2 parkingi.

Mówiąc o historii szkoły nie sposób pominąć ludzi, którzy z oddaniem i miłością pracowali w tym budynku szkolnym na rzecz dzieci i młodzieży. Nie da się wymienić tutaj wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Bągarcie od jej zanotowanych początków  (chociażby

ze względu na brak kompletnych informacji.) dlatego ograniczymy się do  osób, które  kierowały placówką. Oto oni:

  1. Bronisław Strzyżewski- kierownik 1946 do I 1952
  2. Józef Bator – kierownik – od I 1952do VII 1952
  3. Maria Megier- kierownik od VIII 1952 do 1955
  4. Józef Kukliński-kierownik 1955-1969
  5. mgr Roman Rzoska – kierownik od 1969 do 1979
  6. mgr Leon Sekuła- dyrektor od 1979 do 1983
  7. mgr Barbara Kamińska – dyrektor od 1983-2006
  8. mgr Andrzej Kapczyński- dyrektor od 2006-2016
  9. mgr Wincenty Szulga – dyrektor od 2016-2021
  10. mgr Jadwiga Blicharz – dyrektor od 2021

 

29 maja 2008 roku, w czasie kadencji dyrektora Andrzeja Kapczyńskiego, Szkole nadano imię Świętego Wojciecha, a rok później, 21 kwietnia 2009 roku odbyło się Święto Wręczenia Szkole Sztandaru  oraz dokonano odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci świętego Wojciecha.

Od tej pory co roku uroczyście obchodzimy Święto Szkoły starając się, aby dzień ten był radością dla naszych uczniów i atrakcją dla zaproszonych gości. W przygotowania corocznych obchodów z wielkim zaangażowaniem włączają się rodzice naszych uczniów oraz środowisko lokalne.